Psykosocial arbetsmiljö

Psykisk ohälsa ökar och är idag den största orsaken till längre tids sjukskrivning. Det finns starkt vetenskapligt stöd för ett samband mellan faktorer i arbetsmiljön och psykisk ohälsa. Våra beteendevetare hjälper er att förbättra den psykosociala arbetsmiljön genom stöd, råd och utbildning till individer, grupper och arbetsledare inom:

 • Stresshantering och stressrelaterad ohälsa
 • Organisationsförändringar
 • Kränkande särbehandling
 • Konflikter
 • Hot och våld, krishantering
 • Missbruk och riskbruk

Utbildning/föreläsningar

 • God arbetsmiljö – utbildning 1 dag (Grund resp Påbyggnad, godkänd utbildningsanordnare AFA)
 • Stress och återhämtning – föreläsning 2 timmar

Ett seminarium om hur långvarig stress påverkar våra funktioner – och framför allt om hur vi kan hitta återhämtning. Arbetsmiljöperspektivet lyfts fram och du får råd om hur du kan hitta balans i arbetet samt hur arbetsgivaren kan arbeta systematiskt och proaktivt med att minska stress i arbetsmiljön.

 • Alkohol och droger – seminarium 1-2 timmar

Vad är riskbruk, skadligt bruk och beroende? Hur kan vi arbeta förebyggande mot riskbruk av alkohol?  Effekter och konsekvenser av drogbruk samt hur vi kan förebygga och hjälpa på arbetsplatsen – både när det gäller alkohol och narkotika.

 • SAM – ansvar och roller – seminarium 1 timme

Ansvarsfördelning och roller när det gäller det systematiska arbetsmiljöarbetet. Fokus på chefens roll och ansvar.

 • Återhämtning – föreläsning 30 min

Fokus på återhämtning – både förebyggande i vardagen samt i tillstånd av akut stress och utmattning. Konkreta tips och korta övningar.

 • Sömn – föreläsning 30 min

Vad är god sömn – och hur kan vi förbättra vår sömn?  Vikten av god sömn - råd om hur vi stärker vår sömn och vad vi själva kan göra vid lättare sömnstörning. 

 • Krisstöd – seminarium 1-2 timmar

Vad behöver arbetsgivaren tänka på vid kris? Vilka krav ställer arbetsmiljölagen? Hur arbetsgivaren kan stödja i och efter en kris samt vad som bör finnas med i en krisplan.

 • Organisatoriska och sociala faktorer i arbetsmiljön – föreläsning 2 timmar

Vad säger arbetsmiljölagen om vår psykosociala arbetsmiljö? Hur vi kan arbeta både förebyggande och främjande med den sociala och organisatoriska arbetsmiljön samt hur vi kan sätta upp mål i syfte att uppnå en god arbetsmiljö.

 • Svåra samtal – seminarium 1-2 timmar

Vad som är viktigt att tänka på inför känsliga eller krävande samtal. Konkreta förhållningssätt och verktyg vilka hjälper med förståelse och acceptans.

 • NPF i arbetslivet – seminarium 1-2 timmar

Styrkor och utmaningar med neuropsykiatriska diagnoser. Vad kan det vara som skiljer och hur kan vi dra nytta av varandras styrkor? Utmaningar i arbetslivet och hur chefer och kollegor kan stödja.

 • Mindfulness – kortare prova på-tillfälle 30-60 min

Introduktion till att praktisera medveten närvaro i nuet – att hantera stress och oroskänslor genom meditation och upplevelsebaserade övningar.

 • Mindfulness on-line – serie om 5—6 ggr á 30 min

Du får genom guidade meditationer öva i att bli mer medvetet närvarande och på så sätt minska stress och oro.

 

Insatser på individnivå

 • Stödsamtal
 • Rehabilitering
 • Kognitiv beteendeterapi
 • Chefsstöd
 • Rådgivning arbetsmiljö
 • Krisstöd