Medicinska kontroller i arbetslivet

Enligt Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2019:3 ska arbetsgivare anordna medicinska kontroller för arbetstagare som sysselsätts i vissa arbeten. Syftet är att visa om arbetstagarens hälsotillstånd medger en viss typ av arbete, ge möjligheter att tidigt upptäcka tecken på ohälsa kopplat till någon exponering i arbetet samt ge underlag för arbetsmiljöåtgärder. Om en arbetstagare saknar giltigt tjänstbarhetsintyg kan Arbetsmiljöverket utfärda en sanktionsavgift.

Medicinska kontroller ska anordnas vid:

 • arbete där arbetstagaren utsätts för vibrationer
 • handintensivt arbete
 • nattarbete
 • arbete med vissa allergiframkallande kemiska produkter, 32–35 §§
 • annat arbete där en riskbedömning visar att det är motiverat

Medicinska kontroller, med bedömning för tjänstbarhetsintyg, ska anordnas vid:

 • arbete med allergiframkallande kemiska produkter, 36–38 §§
 • arbete som innebär exponering för fibrosframkallande damm
 • arbete som innebär exponering för bly, kadmium, kvicksilver
 • arbete som innebär klättring med stor nivåskillnad
 • arbete med rök- och kemdykning, eller dykeriarbete

Undersökningar av arbetstagares hälsa finns även i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om:

 • Buller
 • Smittrisker
 • Elektromagnetiska fält
 • Minderårigas arbetsmiljö
 • Artificiell optisk strålning
 • Arbete vid bildskärm

Täbyhälsan är er expertresurs i dessa frågor och utför de medicinska kontrollerna. Kontakta oss för rådgivning och tidsbokning.