Arbetsmiljöverkets regler om arbetsmiljö förnyas

1 januari 2025 träder nya regler, föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket i kraft.

Målet med Arbetsmiljöverkets regelförnyelsearbete är att det ska bli lättare att hitta, förstå och använda reglerna om arbetsmiljö.

 

Den 15 september fattade AVs generaldirektör beslut om AVs föreskrifter och allmänna råd i en ny struktur. Nu finns de nya reglerna att se i ett digitaliserat format på av.se – märkta med vattenstämpel. 1 januari 2025 träder de nya reglerna i kraft. Då plockas den tillfälliga vattenstämpeln bort på de nya reglerna.

 

Regelförnyelsen består av tre delar:

  • Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd – arbetsmiljöreglerna – har bearbetats och sorterats in i 15 nya föreskriftshäften.

Det har tillkommit nya arbetsmiljöregler för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare. Det är det enda som är helt nytt.

 

  • Regler i digitaliserat format.

Digitaliserat format innebär att föreskrifterna blir sökbara och anpassade till olika typer av enheter så som mobil, surfplatta och läsplatta.

 

  • Kommunikation och stöd om reglerna

På av.se finns stödjande material om reglerna samlat. Det stödet gås nu igenom och anpassas till det nya, och nu finns det förutsättningar att utvecklas nya typer av stöd.

 

Regelstrukturen

  • Ett mer sammanhållet och överblickbart regelverk. Det ska bli lättare att hitta och att förstå vilka regler som gäller på en arbetsplats.
  • AV har förtydligat arbetsgivares och ensamföretagares ansvar.
  • Enklare språk
  • Att det blir tydligt att många föreskrifter gäller parallellt i en verksamhet.
  • Reglerna är innehållsmässigt i stort sett desamma förutom att det för byggherrar, projektörer och byggarbetsmiljösamordnare tillkommit nya krav och förtydligade ansvar och uppgifter, framför allt i de tidiga skedena av byggprocessen.

En presentation av av regelförnyelsen finns att läsa här.

Nyhetsarkiv