Hälsoprofil

Hälsoprofilbedömningar är ett bra verktyg i företagets strategiska hälsoarbete för ett friskare arbetsliv. Hälsoprofilen fokuserar på livsstilsfaktorer som har bäring på medarbetarens arbetsförmåga idag och i framtiden. Detta är särskilt relevant för medarbetare som arbetar med moment som ställer krav på fysisk arbetsförmåga.

De individuella resultaten (avidentifierade) sammanställs till en grupprapport som underlag för arbetsgivarens förebyggande arbetsmiljöarbete. En förutsättning för detta är att minst 20 personer ingår i rapporten.

Samtal med företagssköterska

Kartläggning och rådgivning kring hälsa och levnadsvanor. Utgångspunkt för samtalet är ett frågeformulär som personen fyller i inför hälsoprofilen.

Provtagning

  • Blodfetter (kolesterol, triglycerider)
  • Blodvärde (Hb)
  • Blodsocker (glukos)
  • Levervärde (GT)
  • Njurvärde (kreatinin)
  • Infektionsvärde (CRP)

 

Beroende av kön, ålder och ärftlighet kan även följande analyseras:

  • Sköldkörtelhormon (TSH) för kvinnor över 45 år
  • Prostataprov (PSA) för män över 50 år
  • Avföringsprov (F-Hb) för män och kvinnor över 50

 

Puls och blodtryck

Längd, vikt, BMI och midjemått

 

Utandningstest

Ett enklare utandningstest, för att spåra KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) erbjuds rökare och övriga riskgrupper.

 

Konditionstest på cykel utifrån deltagarens egna förutsättningar

Deltagaren cyklar 8-10 minuter på en nivå som endast gör deltagaren lätt andfådd. Det innebär att alla kan genomföra testet utan obehag, oavsett om man är fysiskt aktiv eller inte.

 

Hälsoprofilen utförs av företagssköterska och provsvaren bedöms av läkare.

Provsvaren och testresultaten lämnas till den undersökte efter cirka två veckor.

Uppföljning vid avvikelse med ny provtagning och rådgivning.