Fysisk arbetsmiljö

Teknisk arbetsmiljö

Att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet regleras av arbetsmiljölagen. Arbetsgivare ska systematiskt arbeta för att förbättra arbetsmiljön:

  • Information och handledning kring lagar och avtal rörande arbetsmiljön och yrkesbetingade hälsorisker
 • Upprättande av ledningssystem för arbetsmiljö, uppföljning och revision
 • Systematiskt arbetsmiljöarbete i praktiken: arbetsmiljöronder, kartläggningar, riskbedömningar,handlingsplaner
 • Medverkan i skyddskommittéer och skyddsronder
 • Mätningar av buller, ljus, ventilation och andra tekniska mätningar samt förslag på åtgärder
 • Hantering av risker i arbetsmiljön för den som är gravid eller ammar

Ergonomisk arbetsmiljö

Belastningssjukdomar som orsakas av långvarig och ensidig belastning är en av de vanligaste orsakerna till sjukfrånvaro. Vår ergonom och arbetsmiljöingenjör hjälper er att utforma en god ergonomisk arbetsmiljö:

 • Medverkan vid arbetsplatsens utformning
 • Rådgivning vid planering av ny-, om- eller tillbyggnad, liksom vid anskaffning av inredning, utrustning m.m.
 • Ergonomisk rådgivning och information till enskilda eller grupper på arbetsplatsen
 • Synergonomi